De geschiedenis van de RCMA

Voor het begin van de modelvliegsport in Assen en omgeving moeten we terug gaan tot het einde van de jaren veertig, toen de eerste activiteiten in clubverband werden gemeld met modelvliegtuigen. De club heette toen de Asser Luchtvaart Club.

In het begin van de jaren '60 waren er zelfs 2 modelvliegclubs in Assen. Gedurende korte tijd was er n.l. ook de Asser Luchtvaart Club "De Pelikaan".                                                                                                   


De activiteiten vonden hoofdzakelijk plaats op de Witter- en Balloërheide, veelal met zweef- en andere vrijevluchtmodellen. Lijnbesturing werd veelal beoefend op het Marktterrein in Assen. Toen in de tweede helft van de zestiger jaren de radiobesturing een stuk verbeterd werd en de proportionele systemen op de markt kwamen, brak het radiobestuurde modelvliegen pas goed door.

Naast het zweefvliegen werd het vliegen met motormodellen erg populair en de activiteiten concentreerden zich op “Balloo” en het vliegveld Eelde. Van het verenigingsverband was niet zoveel meer over en om toch de gemaakte kosten te dekken, ging er af en toe iemand met de pet rond.

Halverwege de jaren zeventig moesten de motormodellen de hei echter verlaten. De zwevers konden blijven, zij het op een andere plaats.

Ook op het vliegveld Eelde kwamen steeds meer problemen door drukker vliegverkeer en strengere regels. Voor een goede gang van zaken was het nodig een vereniging op te richten. Dit werd in 1973, “Avio Eelde”.

Al snel kwam er de behoefte aan een eigen veld, waar zonder beperkingen kon worden gevlogen. Dit resulteerde in 1975 in een veld van ca. 100 bij 100 meter in de buurt van Peest, bij Norg. Na twee jaar vliegen kwamen er echter protesten van een naburige bewoner.
Na maanden van onderhandelen met vooral de gemeente Norg, bleek de zaak onhoudbaar en moesten we stoppen. Inmiddels hadden enkele leden contacten gelegd met een grondeigenaar in Stitswerd (ten noorden van Bedum) om daar een veld aan te leggen. Ongeveer op dezelfde tijd staken in Assen enkele bootmodelbouwers de koppen bij elkaar om een club op te richten. Zij plaatsten een oproep in een plaatselijk blad om meer modelbouwers op te sporen.

De modelvliegers die het in Stitswerd niet zagen zitten, sloten zich bij hen aan, en ook enkele model-autocoureurs. Het was eind 1976 en vanaf 1 januari 1977 bestond de RCM-Assen, met ongeveer 35 leden. Naast vaarwater en een stukje TT circuit om met de auto s te rijden, werd een vliegveldje gecreëerd bij Ubbena, onder Vries, van ca. 60 bij 100 meter. Toen bleek dat de afmetingen toch wel wat aan de kleine kant waren en bovendien een steeds hoger wordende houtsingel in de weg kwam te staan, werd besloten om een ander veld te gaan zoeken. Al snel werd duidelijk dat dit het mooist in de omgeving van het TT circuit zou zijn. Dit resulteerde in 1981 in een veld van ongeveer 120 bij 120 meter op het zuidelijke parkeerterrein bij Laaghalerveen. Na een jaar kwamen hier bezwaren naar voren van een buurtbewoner over onder andere het geproduceerde geluid en was het wederom wegwezen geblazen. Een ander veld was niet in de omgeving beschikbaar, maar na enig zoekwerk konden we tijdelijk terecht ergens tussen Smilde en Appelscha.

Intensief overleg tussen het gemeentebestuur van Assen en het bestuur van de Stichting Circuit van Drenthe leverde in 1983 een mooie locatie op met accommodatie op een veld van ca. 130 bij 180 meter. Eind 1992 werd het veld verlengd tot ongeveer 240 meter.

De afdelingen van modelboten en -auto's begonnen inmiddels wat stroef te gaan, wat uiteindelijk resulteerde in hun opheffing in 1987.

Het veld werd aanvankelijk gebruikt als reserve rennerskwartier en later als kampeerterrein voor officials gedurende een TT.

Na het noodgedwongen vertrek van het TT circuit wegens herinrichting van de terreinen in Assen wist de RCMA zich gesteund door de gemeente Assen bij het zoeken naar een alternatieve locatie. Helaas heeft dit toen niet geleid tot het verkrijgen van een alternatief modelvliegveld.

In de loop van 2006 heeft de RCMA van de gemeente Midden Drenthe toestemming gekregen voor de periode van vijf jaar om gebruik te maken van een locatie aan Het Noorden te Smilde.

In samenspraak met alle aanwezige omwonenden zijn de huis- en gedragsregels alsmede de vliegtijden en de zondagsrust uitvoerig aan de orde geweest en vastgesteld. Het bezwaar van een bewoner in de buurt betekende dat er een maand na het collegebesluit een vroegtijdig einde kwam aan de activiteiten, met een volledige ontreddering bij bestuur en leden. Hoewel de geluidsmeting bij de genoemde bewoner (500 meter van de vlieglocatie) niet meetbaar was heeft de gemeente omwille van de juridische houdbaarheid en de loyaliteit aan de bewoner gemeend de activiteiten te moeten beëindigen en via een handhaver van de gemeente gedreigd met sancties.

Kort nadien zijn op last van Staatsbosbeheer ook de activiteiten van de afdeling modelzweefvliegen beëindigd. Het Balloërveld was tot dat moment al 30 jaar in gebruik middels een privaat-rechtelijke overeenkomst.

Het medegebruik van het militair oefenterrein “De Haar“ was de uiteindelijke inzet van de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Na 2,5 jaar onderhandelen bleek ook dit een utopie.

De RCMA kreeg in 2008 de beschikking over een vlieglocatie in Smilde aan de Molenwijk (gemeente Midden Drenthe). Hiermee stelt het bestuur zich ten doel het voortbestaan van de RCMA onder alle omstandigheden te continueren en de onaanvaardbare wildvliegerij te voorkomen. Met de aanwonenden is overleg geweest en toestemming verkregen om hier op tijdelijke basis in een gedoogsituatie te mogen vliegen.

In 2011 is er een procedure opgestart bij de gemeente Assen om de nodige vergunningen te verkrijgen voor een vlieglocatie binnen de gemeente Assen.

Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemde zaken sterk van invloed zijn geweest op de RCMA als ooit de grootste modelvliegvereniging van Nederland met 145 leden waaronder 40 jeugdleden. Het ledental is momenteel weer groeiende doordat de club weer instructie kan geven op een eigen veld.

Met ingang van het vliegseizoen van 2012 hebben we, nog steeds in een gedoogsituatie, gebruik kunnen maken van een aangrenzend veld in Smilde. Dit veld lag aan de Duikersloot, bereikbaar vanaf Assen langs de Drentse hoofdvaart, bij de Grietmansbrug links af, waar nu de koeien vredig grazen.

In de periode 2015 - 2016 hebben we kunnen vliegen op een prachtig veld in Laaghalen.

Ook hier in een gedoog situatie. Dit veld bevindt zich in het laagvlieggebied van Defensie en in de buurt van beschermde natuurgebieden, waardoor het realiseren van een vaste vergunning niet tot de mogelijkheden behoorde.

In het verleden is geluidsoverlast af en toe een oorzaak geweest van gerezen problemen met omwonenden. Naast wettelijke regelingen om de geluidsproductie te reduceren, spelen ook de leveranciers van verbrandingsmotoren voor modelvliegtuigen op de situatie in door levering van betere geluiddempers. 80 tot 85 dB(A) wordt momenteel als aanvaardbaar gezien. Daarnaast is door het gebruik van elektromotoren voor de aandrijving van de huidige modellen de geluidsproductie ook aanzienlijk naar beneden gegaan.

In november 2015 hebben we dan na drie jaar onderhandelen en het overwinnen van vele hindernissen eindelijk weer een vaste locatie met een veld op de voormalige vuilstortplaats in Ubbena. Per 1 april 2016 kunnen we hier vliegen en hebben we ook een mooi clubhuis met allerlei voorzieningen. Naast het clubhuis hebben we een container voor stalling van de grasmaaimachine en veldattributen.
E-mailen
Map
Info